– 2008. évi XLVI. törvény – az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

– 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet – a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről

– 41/1997. (V.28) FM rendelet – az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról

– 1991. évi XI. törvény – az egészségügyi igazgatási és hatósági tevékenységről

– 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet – az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről

– 194/2008. (VII.31) Korm. rendelet – az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről

– 2004. évi CXL törvény – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

– 1999. évi LXIX. törvény – a szabálysértésekről

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 178/2002/EK RENDELETE: (2002. január 28.) – az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról

– 852/2004/EK rendelet (04.29) – az élelmiszer-higiéniáról

– 853/2004/EK rendelet (04.29) – az állati eredetű élelmiszerek higiéniájára vonatkozó különleges szabályok megállapításáról

– 854/2004/EK rendelet (04.29) – az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról

– Az Európai Parlament és a Tanács 882/2004. EK rendelete (2004. április 29.) – a takarmány és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó jogszabály követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről

– 1935/2004/EK – az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

– 2003/99/EK – a zoonózisok és zoonózis-kórokozók monitoringjáról, a 90/424/EGK tanácsi határozat módosításáról és a 92/117/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

– A BIZOTTSÁG 1441/2007/EK RENDELETE (2007. december 5.) – az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló 2073/2005/EK rendelet módosításáról

– A BIZOTTSÁG 2073/2005/EK RENDELETE (2005. november 15.) – az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól

–  4/1998. (XI.11.) EüM. rendelet – az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről

– 17/1999 (VI.16.) EüM. rendelet – az élelmiszerek vegyi szennyezettségének megengedhető mértékéről

– MÉ 2-1/1969 sz. ajánlás – a veszélyelemzés, kritikus, szabályozási pontok HACCP rendszer és alkalmazásának útmutatója

– 201/2001. Korm. rendelet – az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

– 67/2007. (VII.10.) GKM-EÜM-FVM-SZMM együttes rendelet – a vendéglátó termékek előállításának feltételeiről

–  80/1999. (XII.28) GM-EÜM-FVM együttes rendelet – a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszerelőállítás és forgalmazás feltételeiről – melléklete: A fagylalt előállításának, valamint a fagylalt és a jégkrém vendéglátói és közétkeztetési forgalmazásának közegészségügyi szabályai.

– 9/1985. (X.23.) EÜM-BKM rendelet – az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályokról

– 14/2006. (II.16) FVM-EÜM-ICsSzEM együttes rendelet – a kistermelői élelmiszertermelés, – előállítás és értékesítés feltételeiről

– 2005. évi CLXIV törvény – a kereskedelemről

– 133/2007. (VI.13.) Korm. rendelet – az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

– 19/2004. (II.26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet – az élelmiszerek jelöléséről

– 52/2004. (IV.24) FVM rendelet – az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állategészségügyi ellenőrzéséről

– 53/2004. (IV.24) FVM rendelet – a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állat-egészségügyi ellenőrzéséről

– 52/2004. (IV.24.) FVM rendelet – az egyes élő állatok ls termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről

– 68/2007. (VII.26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendelet – az élelmiszerelőállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről

– 83/2005. (IX.17.) FVM-EÜM-GKM együttes rendelet – a helyi piacon értékesített tojások jelöléséről

– 66/2006 (IX.15.) FVM rendelet – az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszerhigiéniai szabályokról

– 64/2007 (VII.23) FVM-EüM együttes rendelet-az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításának élelmiszer-higiéniai feltételeiről

–  55/2009.  (III.13.) Korm.rendelet-a vásárokról és a piacokról

– 59/1999.  (XI.26.)EüM rendelet-a vásári,piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól

–  1993.évi X. törvény-a termékfelelősségről

–  27/2004. (IV.24.)  ESzCsM. rendelet- a testtömeg-csökkentés céljára szolgáló,csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről

–  35/2004.  (V.26.)ESzCsM. rendelet- a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről

–   36/2004.  (IV.26.)  ESzCsM. rendelet-a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről

–  37/2004.  (IV.26.)  ESzCsM. rendelet- az étrendkiegészítőkről

–  62/2003.  (X.27.)  ESzCsM. rendelet- az élelmiszer eredetű megbetegedés esetén követendő eljárásról

–  33/1998.  (VI.24.)  NM rendelet- a munkaköri,szakmai,illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatról és véleményezéséről

–  18/1998.  (VI.3.)  NM rendelet- a fertőző betegek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

–  Az Európai Parlament és a Tanács 2003/99. EK irányelve- a zoonózisok és zoonózis kórokozók monitoringjáról a 90/424/EGK tanácsi határozat módosításáról és a 92/117. EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

–  75/2002.  (VIII.16.)  FVM rendelet- klasszikus sertéspestis elleni védekezésről

–  71/2003.  (VI.27.)  FVM rendelet- az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól

–  1774/2002EK- a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról

–  2000.évi XXV. törvény- a kémiai biztonságról

–  38/2003.  (VII.7.)  ESzCsM-FVM-KVVM rendelet- a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

–  44/2000.  (XII.27.)  EüM rendelet- a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások,illetve tevékenységek részletes szabályairól

–  25/2000.  (IX.30.)  EüM-SZCSM együttes rendelet- a munkahelyek kémiai biztonságáról

–  30/1995.  (VII.25.)  IKM rendelet- a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról

– 3/2002. (II. 8.)  SzCsM-EüM együttes rendelet- a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

–  65/1999.  (XII.22.)  EüM rendelet- a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

–  27/1996.  (VIII.28.)  NM rendelet- a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

–  1995. évi LIII. törvény- a környezet védelmének általános szabályairól

–  2000. évi XLIII. törvény- a hulladékgazdálkodásról

–  16/2002.  (IV.10.)  EüM rendelet- a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

–  1997. évi CLIV.Tv.- az egészségügyről

–  1999. évi XLII.Tv.- a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának egyes szabályairól

–  66/2003.  (V.15.) Korm. rendelet a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról

–  212/2009.  (IX.29.) Korm. rendelete a vásárok és piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm.rend.módosítás

–  210/2009.  (IX.29.) Korm. rendelete a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

–  2009. évi CXI. Törvény, a környezetvédelmi termékdíjról

–  65/2010.  (V.12.) FVM és a 4/2010. (VII.5.) VM rendelete által módosított a kistermelői élelmiszer-termelés,-előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV.30.) FVM rendelet