Elérhetőség

Kispesti Piac
1193 Bp, XIX. ker. Kossuth tér 10
Tel.: 06-1-282-9486


Gutenberg téri piac
1192 Bp. XIX: ker Gutenberg tér
Tel.: 06-1-282-9888

Kossuth téri piac

  ker.

PÁLYÁZAT

 

Kispest Önkormányzatának Vagyonkezelő Műszaki Szervezete pályázatot hirdet a XIX. ker. Kossuth téri Piacon lévő üres önkormányzati helyiség bérbeadására versenytárgyalás keretében, licitálással.

 

licit

 

Pályázat beadásának határideje: 2018. június 15. 12 óra
Pályázat benyújtás módja: Személyesen a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet titkárságán, 1192 Budapest, Ady Endre út 7. szám alatt
Versenytárgyalás ideje: 2018.június 18. 14 óra 30 perc 
Versenytárgyalás helye: Vagyonkezelő Műszaki Szervezet hivatali helyisége
1192 Budapest, Ady Endre út 7.

 

Általános tájékoztató:
A pályázaton (versenytárgyaláson) minden gazdálkodó, karitatív tevékenységet folytató szervezet, természetes és jogi személy, intézmény részt vehet.
A pályázatot írásban kell benyújtani, annak tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét, címét, a tevékenység folytatására feljogosító egyéni vállalkozási igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégkivonat másolatát.
b) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
c) a pályázó azon nyilatkozatát, hogy a vele kötendő bérleti szerződésben foglaltak teljesítésére közokiratban kötelezettséget vállal, továbbá vállalja annak elkészítésének költségeit.

 

A helyiséget játékterem, zajos ipari tevékenység céljaira használni nem lehet, továbbá használó köteles a helyi jogszabályban meghatározott piaci rendet betartani. A helyiségek megtekintett műszaki állapotban és felszereltséggel kerülnek bérbeadásra, mely állapotot felek az átadáskor külön adatlapon rögzítik. A versenytárgyalás nyertese a bérelt helyiségben a tevékenységéhez szükséges és egyéb átalakítási munkálatot még saját költségén is csak a bérbeadó engedélyével végezhet. Az írásos hozzájárulásban rögzíteni kell, hogy a helyiség visszaadása esetén – külön megállapodás hiányában - a bérlő köteles az eredeti állapot saját költségén helyreállítani.

 


Az ajánlattevő, aki más önkormányzati tulajdont bérel, vagy használ és egy hónapnál több díjhátraléka van, vagy jogviszonyát a saját hibájából 30 napon túl nem rendezte, a versenytárgyalásból kizárásra kerül. Az az ajánlattevő is kizárásra kerül, amellyel a fennállt bérleti jogviszonyt az önkormányzat bérleti díj tartozás miatt felmondta, illetve amelynek tagja és/vagy ügyvezetője olyan cégben volt tag/ ügyvezető, amelynél kizárásnak lenne helye.

 


A havi bérleti díjon felül fizetendő a bérleményre jutó közös költség és közüzemi díj. A XIX. ker. Önkormányzat tulajdonában lévő piacokról és vásárokról szóló Üzemelési Szabályzat V/3./a pontja értelmében a helyiség bérbevételéért egyszeri térítési díjat, valamint 6 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot kell megfizetni. Az egyszeri térítési díj a bérleti jogviszony megszűnését követően nem jár vissza. Az óvadék a bérbeadó részéről akkor használható fel, ha a bérlő a helyiséget nem tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban hagyta el, bérleti, illetve közüzemi díjjal, járulékos költséggel tartozik, továbbá az önkormányzatnak egyéb kárt okoz. Az óvadék felhasználható abban az esetben is, ha a bérleti szerződés a bérlő hibájából, vagy egyoldalú kezdeményezésére egy éven belül szűnik meg. A bérleti szerződés megszűnését követően a fel nem használt óvadék a helyiség átadás-átvételét követően 30 napon belül a volt bérlő részére - kamat felszámítása nélkül - visszafizetésre kerül.

 


Az egyszeri térítési díjat, valamint a licitálás során kialakult havi bérleti díj hatszorosának megfelelő összegű óvadékot a szerződés megkötése előtt kell a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet részére átutalni. A teljesítést igazoló bizonylatok a bérleti szerződés mellékletét képezik.

 

A versenytárgyalás részvételi díja a megpályázott helyiségre meghirdetett egy havi bérleti díja, melyet a VAMÜSZ OTP Banknál vezetett 11784009-15519188 számú számlájára kell átutalni, a jelentkezési határidőig. A versenytárgyaláson a jelentkezők képviseletében csak olyan személyek vehetnek részt, akik igazolják, hogy jogosultak a licitálásra. A versenytárgyaláson a licitálás minimum 1000,- Ft-os, maximum 10.000,- Ft-os licitlépcsővel történik.

 


A helyiség bérleti jogát a versenytárgyaláson résztvevők közül az szerzi meg, aki a versenytárgyalás feltételeinek megfelel és a versenytárgyaláson – a licit során – a legmagasabb összegű havi bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot. A tulajdonos bérbeadó a versenytárgyalás nyertesével köt szerződést az előírt feltételek kikötésével. A versenytárgyalás részvételi díja bérbeszámításra kerül. Amennyiben a nyertes a szerződéskötéstől eláll, a befizetett díjat elveszíti.
A licitáláson vesztes ajánlattevők részére a versenytárgyalás részvételi díja a versenytárgyalás napjától számított 10 munkanapon belül visszatérítésre kerül. 
Ha a versenytárgyalás nyertese a külön felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, bérbeadó a helyiséget a licitálás során a következő legmagasabb összegű ajánlatot tett pályázónak adja bérbe. 

 

Pályázható áruda:
Kossuth téri Új Piac Piaccsarnok Tátsasház H/1 jelű helyiség (hrsz.:162301/7/ H/1) 
Rendeltetés: áruda (üzlethelyiség). Használat a piacüzemeltetési szabályzat szerint.
Alapterület: 15,36m2
Műszaki állapota: jó, karbantartás szintű helyreállítás szükséges
Közműellátás: villany, víz
Meghirdetett bérleti díj (a licit induló összege): 29.798,- Ft/hó (ÁFA mentes)

Jelenlegi közösköltség :23.808.- Ft/hó (1550.-Ft/nm)

Egyszeri térítési díj összege: 157.286,- Ft 

Óvadék: a licitálás során kialakult havi bérleti díj összegének hatszorosa.
A helyiség bérlete határozott időtartamra, 5 évre szól.

 

 

 

A helyiségek megtekintését a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet Piacüzemeltetési csoportja előzetes időpont egyeztetést követően munkanapokon 7-16 óra között biztosítja. Érdeklődni lehet: Vagyonkezelő Műszaki Szervezet 1192 Budapest, Ady Endre út 7. tel.: 3474-535, vagy Piacüzemeltetési csoport tel/fax: 282-9486. E-mail cím: piac@kispest.hu

 

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
Vagyonkezelő Műszaki Szervezet

K

 

HIRDETMÉNY

 

A Vagyonkezelő Műszaki Szervezet bérbeadásra hirdeti az önkormányzat tulajdonát képező Budapest, XIX. kerület Kossuth téri Új Piac Piaccsarnok Társasházban lévő üres üzlethelyiséget.

Általános feltételek

Jelentkezhet gazdálkodó, karitatív tevékenységet folytató szervezet, természetes és jogi személy, intézmény. A jelentkezést írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét, címét, a bérbevétel célját, a tevékenység folytatására feljogosító egyéni vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégkivonat másolatát,
b) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a hirdetményi feltételeket elfogadja,
c) a pályázó azon nyilatkozatát, hogy a vele kötendő bérleti szerződésben foglaltak teljesítésére közokiratban kötelezettséget vállal, továbbá vállalja az okirat elkészítésének költségeit.

A hirdetményre jelentkező természetes személy, vagy szervezet a bérbevételi szándék írásbeli közlésével egyidejűleg köteles a VAMÜSZ 11784009-15519188 számú bankszámlájára a bérlemény hirdetményben szereplő 1 (egy) havi bérleti díjának megfelelő összeget ajánlati biztosíték címén befizetni. Amennyiben a jelentkezéssel érintett áruda vonatkozásában a bérleti szerződés megkötésére sor kerül, úgy az ajánlati biztosíték a bérleti díjba beszámít. Abban az esetben, ha a hirdetményre jelentkező és a VAMÜSZ között a bérleti szerződés megkötésére a jelentkező elállása miatt nem kerül sor, úgy a hirdetményre jelentkező az ajánlati biztosítékot elveszti, annak visszatérítésére nem tarthat igényt. Ha a bérleti szerződés megkötésére a VAMÜSZ, vagy az Önkormányzat érdekkörébe tartozó ok miatt nem kerül sor, úgy a VAMÜSZ az ajánlati biztosíték kamatmentes összegét a szerződéskötés meghiúsulásától számított 15 napon belül a hirdetményre jelentkező részére visszafizeti.

Az a jelentkező, aki más önkormányzati tulajdont bérel, vagy használ és egy hónapnál nagyobb díjhátraléka van, vagy jogviszonyát a saját hibájából 30 napon túl nem rendezte, kizárásra kerül. Az az ajánlattevő is kizárásra kerül, amellyel a korábban fennállt bérleti jogviszonyt az önkormányzat bérleti díj tartozás miatt felmondta, illetve amelynek tagja és/vagy ügyvezetője olyan cégben volt tag/ügyvezető, amelynél kizárásnak lenne helye.

A helyiségeket játékterem, zajos műhely, ipari tevékenység céljaira használni nem lehet, továbbá használó köteles a helyi jogszabályban meghatározott piaci rendet betartani. A helyiségek megtekintett műszaki állapotban és felszereltséggel kerülnek bérbeadásra, mely állapotot felek az átadáskor külön adatlapon rögzítik. Bérlő a bérelt helyiségben a tevékenységéhez szükséges átalakítási és egyéb felújítási munkálatokat saját költségén is csak a bérbeadó írásos engedélyével végezhet. A helyiség visszaadása esetén – külön megállapodás hiányában - a bérlő köteles az eredeti állapot saját költségén helyreállítani. A bérleti díjon felül fizetendő a helyiségben mérhető közüzemi szolgáltatások díja, valamint a piac üzemeltetési költségeinek az árudát terhelő arányos része.

A havi bérleti díjon felül fizetendő a bérleményre jutó közös költség és közüzemi díj. A helyiségek után a Budapest, XIX. ker. Önkormányzat tulajdonában lévő piacokról és vásárokról szóló Üzemeltetési Szabályzat értelmében a szerződés megkötése előtt egyszeri térítési díjat, valamint 6 (hat) havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot kell megfizetni. A bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén az egyszeri térítési díj nem jár vissza. Az óvadék elkülönített számlán kerül letétbe. A bérleti jogviszony megszűnése esetén bérlő az óvadékot egy összegben, kamatok nélkül visszakapja abban az esetben, ha bérleti és közüzemi díj tartozása nincs, és a helyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja le. Amennyiben a bérlő a bérleti/helyhasználati szerződést az aláírástól számított 1 (egy) éven belül felmondja, vagy a közjegyzői okiratot a megadott határidőre nem adja át a bérbeadónak, az óvadékra nem tarthat igényt.

További információk:

Vagyonkezelő Műszaki Szervezetnél: Budapest, XIX. ker. Ady Endre út 7., telefon: 347-4535, e-mail: vamusz@kispest.hu; vagy Piacüzemeltetési Csoportnál: Kossuth tér Piaccsarnok: telefon: 282-9486. A helyiségek megtekintését a Piacüzemeltetési Csoport munkanapokon 7-16 óra között, előzetesen egyeztetett időpontban tudja biztosítani. A bérbevételi szándéknyilatkozatot írásban kell benyújtani a Vagyonkezelő Műszaki Szervezetnél, a fenti címen. A jelentkezés határideje a hirdetmény visszavonásáig folyamatos. Több igény egyidejű beérkezése esetén a bérbeadásról licitálás dönt, melyre a VAMÜSZ hivatali helyiségében kerül sor, az érvényes nyilatkozatok beérkezését követő hét hétfőjén, 13 óra 30 perckor.

Bérbevételi szándéknyilatkozat leadása:

A jelentkezést az ajánlati biztosíték befizetését igazoló bizonylat másolatával együtt írásban, a Vagyonkezelő Műszaki Szervezetnél, Budapest, XIX. ker. Ady Endre út 7. szám alatt kell leadni.

A bérbe vehető áruda:

Kossuth téri Új Piac Piaccsarnok Társasház III/2 jelű helyiség (hrsz.:162301/7/C/2) 
Rendeltetés: áruda (üzlethelyiség). Használat a piacüzemeltetési szabályzat szerint.
Alapterület: 13,54 m2
Műszaki állapota: jó, karbantartás szintű helyreállítás szükséges
Közműellátás: villany, víz
Meghirdetett bérleti díj: 26.268,- Ft/hó (ÁFA mentes)
Jelenlegi közös költség: 20.987,- Ft/hó (1.550,- Ft/hó/m2)
Egyszeri térítési díj összege: 138.650,- Ft
Óvadék: a havi bérleti díj összegének hatszorosa.
A helyiség bérlete határozott időtartamra, 5 évre szól.

Budapest XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
Vagyonkezelő Műszaki Szervezet

 

Akciók, aktualitások
No images for this article

Tisztelt Látógatóink, Honlapunkat a napokban, hetekben folyamatosan fejlesztjük, frissítjük, hogy Önök egy új,aktuális információkkal rendelkező oldalt tudjanak használni. Az időközben esetlegesen előforduló hibákért (adott tartalmak hibás... l