Elérhetőség

Kispesti Piac
1193 Bp, XIX. ker. Kossuth tér 10
Tel.: 06-1-282-9486


Gutenberg téri piac
1192 Bp. XIX: ker Gutenberg tér
Tel.: 06-1-282-9888

Home

 Kispest Önkormányzatának Vagyonkezelő Műszaki Szervezete pályázatot hirdet a Gutenberg körúti piacon lévő üres önkormányzati helyiség bérbeadására versenytárgyalás keretében, licitálással. 

A pályázat benyújtási határideje: 2015. szeptember 25. 12 óra

A pályázat benyújtásának módja: Személyesen a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet titkárságán, 1192 Budapest, Ady Endre út 7. szám alatt

Versenytárgyalás ideje: 2015. szeptember 28. 14 óra 30 perc

Versenytárgyalás helye: Vagyonkezelő Műszaki Szervezet hivatali helyisége, 1192 Budapest, Ady Endre út 7.

Általános tájékoztató:

A pályázaton (versenytárgyaláson) minden gazdálkodó, karitatív tevékenységet folytató szervezet, természetes és jogi személy, intézmény részt vehet.

A pályázatot írásban kell benyújtani, annak tartalmaznia kell:

a) a pályázó nevét, címét, a tevékenység folytatására feljogosító egyéni vállalkozási igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégkivonat másolatát.

b) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

A helyiséget játékterem, zajos műhely, ipari tevékenység céljaira használni nem lehet, továbbá használó köteles a helyi jogszabályban meghatározott piaci rendet betartani. A helyiségek megtekintett műszaki állapotban és felszereltséggel kerülnek bérbeadásra, mely állapotot felek az átadáskor külön adatlapon rögzítik. A versenytárgyalás nyertese a bérelt helyiségben a tevékenységéhez szükséges és egyéb átalakítási munkálatot még saját költségén is csak a bérbeadó engedélyével végezhet. Az írásos hozzájárulásban rögzíteni kell, hogy a helyiség visszaadása esetén – külön megállapodás hiányában - a bérlő köteles az eredeti állapot saját költségén helyreállítani.

Az ajánlattevő, aki más önkormányzati tulajdont bérel, vagy használ és egy hónapnál több díjhátraléka van, vagy jogviszonyát a saját hibájából 30 napon túl nem rendezte, a versenytárgyalásból kizárásra kerül.

A helyiségek után a XIX. ker. Önkormányzat tulajdonában lévő piacokról és vásárokról szóló Üzemelési Szabályzat V/3./a pontja értelmében egyszeri térítési díjat, valamint 6 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot kell megfizetni. Az egyszeri térítési díj a bérleti jogviszony megszűnését követően nem jár vissza. Az egyszeri térítési díjat a szerződés megkötése előtt kell a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet részére átutalni. A teljesítést igazoló bizonylat a bérleti szerződés mellékletét képezi.

A bérleti szerződés megkötésének további feltétele, a licitálás során kialakult bérleti díj figyelembevételével számított hat havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék letétbe helyezése. A bérleti jogviszony megszűnése esetén az óvadék a bérlő részére kamat felszámítása nélkül visszajár abban az esetben, ha bérleti és közüzemi díj tartozása nincs, és a helyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja le.

Ajánlattevők a havi bérleti díjra licitálnak, amely összegén felül térítendő a közös költség, valamint a közüzemi díjak.

A versenytárgyalás részvételi díja a megpályázott helyiségre meghirdetett egy havi bérleti díja, melyet a VAMÜSZ OTP Banknál vezetett 11784009-15519188 számú számlájára kell átutalni, a jelentkezési határidőig.

A versenytárgyaláson történő licitálás szabálya: a következő ajánlatnak az előző képest minimum 1000,-Ft-tal, maximum 10.000,-Ft-tal kell magasabbnak lennie.

A helyiség bérleti jogát a versenytárgyaláson résztvevők közül az szerzi meg, aki a versenytárgyalás feltételeinek megfelel és a versenytárgyaláson – a licit során – a legmagasabb összegű havi bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot. A tulajdonos bérbeadó a versenytárgyalás nyertesével köt szerződést az előírt feltételek kikötésével.

A licitáláson vesztes ajánlattevők részére a versenytárgyalás részvételi díja a versenytárgyalás napjától számított 10 munkanapon belül visszatérítésre kerül. Amennyiben a nyertes a szerződéskötéstől eláll, a befizetett díjat elveszíti.

A versenytárgyaláson a jelentkezők képviseletében csak olyan személyek vehetnek részt, akik igazolják, hogy jogosultak a licitálásra.

Ha a versenytárgyalás nyertese a külön felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, bérbeadó a helyiséget a licitálás során a következő legmagasabb összegű ajánlatot tett pályázónak adja bérbe. A versenytárgyalás nyertese által előzetesen befizetett részvételi díj bérbeszámításra kerül.

Pályázható helyiség:

Gutenberg körúti Piac W/2. számú helyiség.

Rendeltetés: áruda (üzlethelyiség). Használat piacüzemeltetési szabályzat szerint.

Alapterület: 47 m2

Műszaki állapota: átlagos, belső karbantartás szintű helyreállítás szükséges.

Közműellátás: villany, víz.

Meghirdetett bérleti díj (a licit induló összege): 80.840,- Ft/hó (ÁFA mentes)

Egyszeri térítési díj összege: 282.000 ,- Ft

Óvadék: a licitálás során kialakult havi bérleti díj összegének hatszorosa.

A helyiség bérlete határozott időtartamra, 5 évre szól.

A helyiségek megtekintését a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet Piacüzemeltetési csoportja előzetes időpont egyeztetést követően munkanapokon 7-16 óra között biztosítja. Érdeklődni lehet: Vagyonkezelő Műszaki Szervezet 1192 Budapest, Ady Endre út 7. tel.: 3474-535, vagy Piacüzemeltetési csoport tel/fax: 282-9486. E-mail cím:vamusz@kispest.hu

Bp. Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat

VAGYONKEZELŐ MŰSZAKI SZERVEZET 

  •  
Akciók, aktualitások
Akciók a Kossuth téri piacon

                                                                     ... l