Elérhetőség

Kispesti Piac
1193 Bp, XIX. ker. Kossuth tér 10
Tel.: 06-1-282-9486


Gutenberg téri piac
1192 Bp. XIX: ker Gutenberg tér
Tel.: 06-1-282-9888

Home

PÁLYÁZAT

 

Kispest Önkormányzatának Vagyonkezelő Műszaki Szervezete pályázatot hirdet a XIX. ker. Kossuth téri Piacon lévő üres önkormányzati helyiség bérbeadására versenytárgyalás keretében, licitálással.

 

licit

 

Pályázat beadásának határideje: 2018. június 15. 12 óra
Pályázat benyújtás módja: Személyesen a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet titkárságán, 1192 Budapest, Ady Endre út 7. szám alatt
Versenytárgyalás ideje: 2018.június 18. 14 óra 30 perc 
Versenytárgyalás helye: Vagyonkezelő Műszaki Szervezet hivatali helyisége
1192 Budapest, Ady Endre út 7.

 

Általános tájékoztató:
A pályázaton (versenytárgyaláson) minden gazdálkodó, karitatív tevékenységet folytató szervezet, természetes és jogi személy, intézmény részt vehet.
A pályázatot írásban kell benyújtani, annak tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét, címét, a tevékenység folytatására feljogosító egyéni vállalkozási igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégkivonat másolatát.
b) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
c) a pályázó azon nyilatkozatát, hogy a vele kötendő bérleti szerződésben foglaltak teljesítésére közokiratban kötelezettséget vállal, továbbá vállalja annak elkészítésének költségeit.

 

A helyiséget játékterem, zajos ipari tevékenység céljaira használni nem lehet, továbbá használó köteles a helyi jogszabályban meghatározott piaci rendet betartani. A helyiségek megtekintett műszaki állapotban és felszereltséggel kerülnek bérbeadásra, mely állapotot felek az átadáskor külön adatlapon rögzítik. A versenytárgyalás nyertese a bérelt helyiségben a tevékenységéhez szükséges és egyéb átalakítási munkálatot még saját költségén is csak a bérbeadó engedélyével végezhet. Az írásos hozzájárulásban rögzíteni kell, hogy a helyiség visszaadása esetén – külön megállapodás hiányában - a bérlő köteles az eredeti állapot saját költségén helyreállítani.

 


Az ajánlattevő, aki más önkormányzati tulajdont bérel, vagy használ és egy hónapnál több díjhátraléka van, vagy jogviszonyát a saját hibájából 30 napon túl nem rendezte, a versenytárgyalásból kizárásra kerül. Az az ajánlattevő is kizárásra kerül, amellyel a fennállt bérleti jogviszonyt az önkormányzat bérleti díj tartozás miatt felmondta, illetve amelynek tagja és/vagy ügyvezetője olyan cégben volt tag/ ügyvezető, amelynél kizárásnak lenne helye.

 


A havi bérleti díjon felül fizetendő a bérleményre jutó közös költség és közüzemi díj. A XIX. ker. Önkormányzat tulajdonában lévő piacokról és vásárokról szóló Üzemelési Szabályzat V/3./a pontja értelmében a helyiség bérbevételéért egyszeri térítési díjat, valamint 6 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot kell megfizetni. Az egyszeri térítési díj a bérleti jogviszony megszűnését követően nem jár vissza. Az óvadék a bérbeadó részéről akkor használható fel, ha a bérlő a helyiséget nem tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban hagyta el, bérleti, illetve közüzemi díjjal, járulékos költséggel tartozik, továbbá az önkormányzatnak egyéb kárt okoz. Az óvadék felhasználható abban az esetben is, ha a bérleti szerződés a bérlő hibájából, vagy egyoldalú kezdeményezésére egy éven belül szűnik meg. A bérleti szerződés megszűnését követően a fel nem használt óvadék a helyiség átadás-átvételét követően 30 napon belül a volt bérlő részére - kamat felszámítása nélkül - visszafizetésre kerül.

 


Az egyszeri térítési díjat, valamint a licitálás során kialakult havi bérleti díj hatszorosának megfelelő összegű óvadékot a szerződés megkötése előtt kell a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet részére átutalni. A teljesítést igazoló bizonylatok a bérleti szerződés mellékletét képezik.

 

A versenytárgyalás részvételi díja a megpályázott helyiségre meghirdetett egy havi bérleti díja, melyet a VAMÜSZ OTP Banknál vezetett 11784009-15519188 számú számlájára kell átutalni, a jelentkezési határidőig. A versenytárgyaláson a jelentkezők képviseletében csak olyan személyek vehetnek részt, akik igazolják, hogy jogosultak a licitálásra. A versenytárgyaláson a licitálás minimum 1000,- Ft-os, maximum 10.000,- Ft-os licitlépcsővel történik.

 


A helyiség bérleti jogát a versenytárgyaláson résztvevők közül az szerzi meg, aki a versenytárgyalás feltételeinek megfelel és a versenytárgyaláson – a licit során – a legmagasabb összegű havi bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot. A tulajdonos bérbeadó a versenytárgyalás nyertesével köt szerződést az előírt feltételek kikötésével. A versenytárgyalás részvételi díja bérbeszámításra kerül. Amennyiben a nyertes a szerződéskötéstől eláll, a befizetett díjat elveszíti.
A licitáláson vesztes ajánlattevők részére a versenytárgyalás részvételi díja a versenytárgyalás napjától számított 10 munkanapon belül visszatérítésre kerül. 
Ha a versenytárgyalás nyertese a külön felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, bérbeadó a helyiséget a licitálás során a következő legmagasabb összegű ajánlatot tett pályázónak adja bérbe. 

 

Pályázható áruda:
Kossuth téri Új Piac Piaccsarnok Tátsasház H/1 jelű helyiség (hrsz.:162301/7/ H/1) 
Rendeltetés: áruda (üzlethelyiség). Használat a piacüzemeltetési szabályzat szerint.
Alapterület: 15,36m2
Műszaki állapota: jó, karbantartás szintű helyreállítás szükséges
Közműellátás: villany, víz
Meghirdetett bérleti díj (a licit induló összege): 29.798,- Ft/hó (ÁFA mentes)

Jelenlegi közösköltség :23.808.- Ft/hó (1550.-Ft/nm)

Egyszeri térítési díj összege: 157.286,- Ft 

Óvadék: a licitálás során kialakult havi bérleti díj összegének hatszorosa.
A helyiség bérlete határozott időtartamra, 5 évre szól.

 

 

 

A helyiségek megtekintését a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet Piacüzemeltetési csoportja előzetes időpont egyeztetést követően munkanapokon 7-16 óra között biztosítja. Érdeklődni lehet: Vagyonkezelő Műszaki Szervezet 1192 Budapest, Ady Endre út 7. tel.: 3474-535, vagy Piacüzemeltetési csoport tel/fax: 282-9486. E-mail cím: piac@kispest.hu

 

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
Vagyonkezelő Műszaki Szervezet

 

 

 

 

Akciók, aktualitások
Akciók a Kossuth téri piacon

                                                                     ... l