Elérhetőség

Kispesti Piac
1193 Bp, XIX. ker. Kossuth tér 10
Tel.: 06-1-282-9486


Gutenberg téri piac
1192 Bp. XIX: ker Gutenberg tér
Tel.: 06-1-282-9888

Nyitólap

Kispest Önkormányzatának Vagyonkezelő Műszaki Szervezete pályázatot hirdet a XIX. ker. Gutenberg körúti Piac új épületében lévő üres önkormányzati üzlethelyiség bérbeadására zöldség-gyümölcs áruda céljára, versenytárgyalás keretében, licitálással.

licit

Kifüggesztés időpontja: 2019. július 12 
Pályázat beadásának határideje: 2019. augusztus 8. 12 óra
Pályázat benyújtás módja: Személyesen a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet titkárságán, 1192 Budapest, Ady Endre út 7. szám alatt
Versenytárgyalás ideje: 2019. augusztus 12. 14 óra 
Versenytárgyalás helye: Vagyonkezelő Műszaki Szervezet hivatali helyisége
1192 Budapest, Ady Endre út 7.

Általános tájékoztató:
A pályázaton (versenytárgyaláson) minden gazdálkodó, karitatív tevékenységet folytató szervezet, természetes és jogi személy, intézmény részt vehet. Szívesen fogadjuk őstermelők, családi vállalkozások jelentkezését is.
A pályázatot írásban kell benyújtani, annak tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét, címét, a tevékenység folytatására feljogosító egyéni vállalkozási igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégkivonat másolatát.
b) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
c) a pályázó azon nyilatkozatát, hogy a vele kötendő bérleti szerződésben foglaltak teljesítésére közokiratban kötelezettséget vállal, továbbá vállalja annak elkészítésének költségeit.
A használó köteles a helyi jogszabályban meghatározott piaci rendet betartani. Az új építésű helyiségek megtekintett műszaki állapotban, a rendeltetésszerű használathoz szükséges szerelvényekkel kerülnek bérbeadásra, mely állapotot felek az átadáskor külön adatlapon rögzítik. A versenytárgyalás nyertese a helyiségben a tevékenység gyakorlásához szükséges egyéb munkát, berendezést csak saját költségén, a bérbeadó előzetes írásos hozzájárulásával végezhet. A helyiség visszaadása esetén – külön megállapodás hiányában - a bérlő köteles az eredeti állapot saját költségén helyreállítani.
Az ajánlattevő, aki más önkormányzati tulajdont bérel, vagy használ és egy hónapnál több díjhátraléka van, vagy jogviszonyát a saját hibájából 30 napon túl nem rendezte, a versenytárgyalásból kizárásra kerül. Az az ajánlattevő is kizárásra kerül, amellyel a fennállt bérleti jogviszonyt az önkormányzat bérleti díj tartozás miatt felmondta, illetve amelynek tagja és/vagy ügyvezetője olyan cégben volt tag/ ügyvezető, amelynél kizárásnak lenne helye.
A havi bérleti díjon felül fizetendő a bérleményre jutó közös költség és közüzemi díj. A XIX. ker. Önkormányzat tulajdonában lévő piacokról és vásárokról szóló Üzemelési Szabályzat V/3./a pontja értelmében a helyiség bérbevételéért egyszeri térítési díjat, valamint 6 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot kell megfizetni. Az egyszeri térítési díj a bérleti jogviszony megszűnését követően nem jár vissza. Az óvadék a bérbeadó részéről akkor használható fel, ha a bérlő a helyiséget nem tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban hagyta el, bérleti, illetve közüzemi díjjal, járulékos költséggel tartozik, továbbá az önkormányzatnak egyéb kárt okoz. Az óvadék felhasználható abban az esetben is, ha a bérleti szerződés a bérlő hibájából, vagy egyoldalú kezdeményezésére egy éven belül szűnik meg. A bérleti szerződés megszűnését követően a fel nem használt óvadék a helyiség átadás-átvételét követően 30 napon belül a volt bérlő részére - kamat felszámítása nélkül - visszafizetésre kerül.
Az egyszeri térítési díjat, valamint a licitálás során kialakult havi bérleti díj hatszorosának megfelelő összegű óvadékot a szerződés megkötése előtt kell a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet részére átutalni. A teljesítést igazoló bizonylatok a bérleti szerződés mellékletét képezik.
A versenytárgyalás részvételi díja a megpályázott helyiségre meghirdetett egy havi bérleti díja, melyet a VAMÜSZ OTP Banknál vezetett 11784009-15519188 számú számlájára kell átutalni, a jelentkezési határidőig. A versenytárgyaláson a jelentkezők képviseletében csak olyan személyek vehetnek részt, akik igazolják, hogy jogosultak a licitálásra. A versenytárgyaláson a licitálás százezer forint alatti havi bérleti díj esetében 5.000,- Ft-os licitlépcsővel történik.
A helyiség bérleti jogát a versenytárgyaláson résztvevők közül az szerzi meg, aki a versenytárgyalás feltételeinek megfelel és a versenytárgyaláson – a licit során – a legmagasabb összegű havi bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot. A tulajdonos bérbeadó a versenytárgyalás nyertesével köt szerződést az előírt feltételek kikötésével. A versenytárgyalás részvételi díja bérbeszámításra kerül.
A pályázó a részvételi díjat elveszíti, amennyiben
- a versenytárgyaláson nem jelenik meg,
- a versenytárgyaláson a licittől eláll,
- a licitáláson nyertes pályázó, vagy visszalépések miatt nyertessé váló pályázó a szerződéskötéstől eláll,
- az előírt időben csak egy ajánlat érkezik és az ajánlattevő eláll a pályázattól,
- az egyedüli pályázó az eredményesnek minősített versenytárgyaláson bejelenti, hogy a bérbevételi szándékától eláll.
A licitáláson vesztes ajánlattevők részére a versenytárgyalás részvételi díja a versenytárgyalás napjától számított 10 munkanapon belül visszatérítésre kerül. 
Ha a versenytárgyalás nyertese a külön felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, bérbeadó a helyiséget a licitálás során a következő legmagasabb összegű ajánlatot tett pályázónak adja bérbe.

Pályázható áruda:
Gutenberg körúti Piac (hrsz: 160773) W/5 jelű üzlet
Rendeltetés: zöldség-gyümölcs áruda. Használat a piacüzemeltetési szabályzat szerint.
Alapterület: összesen 30,33 m2
Műszaki állapota: új építésű
Közműellátás: villany, víz, csatorna
Meghirdetett bérleti díj (a licit induló összege): 60.508,- Ft/hó (ÁFA mentes)
Egyszeri térítési díj összege: 239.455,- Ft
Óvadék: a licitálás során kialakult havi bérleti díj összegének hatszorosa.
A helyiség bérlete határozott időtartamra, 5 évre szól

Érdeklődni lehet: Vagyonkezelő Műszaki Szervezet Piacüzemeltetési csoport; telefon: 282-9486, e-mail cím: piac@kispest.hu
A helyiség megtekintését előzetesen egyeztetett időpontban a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft. biztosítja. Cím: 1192 Budapest, Ady Endre út 7., telefon: (+36 1) 347 7437, e-mail cím: kispestkft@kispest.hu.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
Vagyonkezelő Műszaki Szervezet

 

 

Tisztelt Látógatóink, Kedves Vásárlók,

Örömmel tudatjuk, hogy honlapunk megújul! A folyamatos fejlesztések alatt is elérhető lesz ez az oldal, de a háttérben azon dolgozunk, hogy Önök egy mindig friss, aktuális információkat tartalmazó weboldalt használhassanak.

Köszönjük türelmüket!

Piacfelügyelőség

 

Akciók, aktualitások
No images for this article

Tisztelt Látógatóink, Honlapunkat a napokban, hetekben folyamatosan fejlesztjük, frissítjük, hogy Önök egy új,aktuális információkkal rendelkező oldalt tudjanak használni. Az időközben esetlegesen előforduló hibákért (adott tartalmak hibás... l